UBND HUYỆN ĐỨC LINH                                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

    TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT                                     MÔN: VẬT LÍ 9 (Tiết 25 tuần 13 theo PPCT)

    NĂM HỌC: 2015-2016                                            PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

    ĐỀ: ***                                                                     THỜI GIAN LÀM BÀI: 15 phút

HỌ TÊN: 

Lớp: 9 ..............................

Điểm Lời phê


         Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:   

A.                       B.  .                     C.                         D. U = I.R


Câu 2: Cho  hai điện trở  R1= 12 và R2 = 18 được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:

A. R12 = 12                B. R12 = 6                  C. R12 = 18                 D. R12 = 30


Câu 3: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết điều gì sau đây?

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.                B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.

C. Số dụng cụ và thiết bị đang được sử dụng.       D. Điện năng mà gia đình đã sử dụng. 


Câu 4: Mắc ba điện trở R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 

A . 6A                           B. 3A                             C. 12A                          D. 1,8ª


Câu 5: Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có: 

A. Chiều dài 1m tiết diện đều 1m2.                    B. Chiều dài 1m tiết diện đều 1cm2.

C. Chiều dài  1m tiết diện đều 1mm2.                 D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.


Câu 6: Trong các đèn sau đây khi được thắp sáng bình thường, thì bóng nào sáng mạnh nhất?

A. 220V- 25W      B. 220V- 100W            C. 110V- 75W     D. 220V- 75W


Câu 7: Một bếp điện sử dụng ở hiệu điện thế 220V, tiêu thụ một điện năng 720kJ trong 30 phút. Điện trở của bếp là:

A. 181                        B. 120,9                       C. 110                       D. 56,94            


Câu 8: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện. Dây thứ nhất có l1= 25m, mắc nối tiếp hai dây này với nhau và mắc vào HĐT U thì đo được U2 = 4U1. Vậy l2 sẽ nhận giá trị nào dưới đây.

A. l2 = 100m                  B. l2 = 6,25m                   C. l2 = 200m                 D. một giá trị khác


Câu 9: Một bếp điện có ghi 220V-500W được sử dụng với hiệu điền thế 220V để đun sôi 2,3 lít nước từ nhiệt độ 240C và hiệu suất của ấm là 76%. Nhiệt lượng mà bếp điện đã tỏa ra là:

A. 9,66.103kJ                 B. 96600J                        C. 0,966kJ                    D. 0,966.103kJ


Câu 10: Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?

A. Không sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện.

B. Mắc nối tiếp bất kì loại cầu chì nào cũng được cho mỗi dụng cụ điện.

C. Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết.

D. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế trên 40V.


Câu 11. (1,5đ) Một khu dân cư có 45 hộ gia đình trung bình một ngày mỗi hộ sử dụng một công suất điện 150W trong 5h.

a.Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư.

b.Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

c.Tính tiền điện của khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá điện 700đ/KWh


Câu 12. (2,5đ) Cho maïch ñieän nhö hình veõ bieát Ñ ghi (6V-12W), bieát                       Um=12V   

hieäu ñieän theá cuûa maïch laø: Um =12V

Tính ñieän trôû cuûa ñeøn Ñ                                                                                     Rb

Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch khi Rb= 12 .                                                          Đ                                         

Tính chæ soá A vaø cho bieát ñeøn Ñ coù saùng bình thöôøng 

khoâng? vì sao?            

Tính giaù trò cuûa phaàn bieán trôû khi ñeøn Ñ saùng bình thöôøng.

Câu 13. (1đ) Một dây dẫn bằng nicrôm dài 15m, tiết diện 15mm2 được mắc vào hiệu điện thế 110V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. Biết ρnicrôm = 1,1.10-6 .m.