ĐỀ 1 ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút
      Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính :
           a) (–1999) + (999)                          b) 155 + (–955)
           c) (–1099) – (69 – 1099)              d) (–125). 8.( –2).5.19
Bài 2. (2 điểm) Cho các số nguyên :  2; 0; –55; –99
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần
           b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.
Bài 3. (2.0 điểm) Tìm các số nguyên x  thỏa mãn :
 a)  2 . |x-1| = 16                    b) (-12)2 . x = 56 – [(-10).13.x]
Bài 4. (2 điểm)  
            a) Tìm các ước của -18.
            b) Tìm năm bội của 90. 
Bài 5.( 1.0 điểm) Tìm tập hợp tất cả các ước của 55 .
Bài 6 (1.0 điểm)  Tính nhanh:
M= 119+(-213) + 212+ (-118)+ 2009
N= 223+ 132+ 187- 23-32- 87