Trường: ......................................................................... Lớp: ............... Thời gian: ...............................
Họ và tên học sinh: ................................................................................................................................................
Điểm Nhận xét của thầy giáo, cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1: Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định luật ôm?
       A. I = U.R B.  . C.  . D. U = I.R
Câu 2:  Một dây dẫn có chiều dài l thì có điện trở là R, nếu gập đôi sợi dây lại thì điện trở lúc sau:
       A. Giảm 2 lần          B. Tăng 2 lần. C. Tăng 4 lần.     D. Giảm 4 lần.

Câu 3:  Trong các công thức dưới đây, đâu là công thức tính công suất điện?
       A. P = U/I . B. P = U. I             C. P = Ut .  D. P = U.I.t

Câu 4:  Trong số các bóng đèn sau, bóng nào sáng mạnh nhất ?
  A. 40V -  100W.        B. 220V - 25W.              C. 110V - 150W         D. 110V - 100W.

II. Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 5: (3 điểm)
a, Hãy viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song ? 
b, Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Viết công thức tính điện trở khi đó?

Câu 6: (3 điểm)
a, Biến trở là gì?
b, Hãy Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun – Len-xơ? Nêu tên và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức?

Câu 7: (1 điểm)
Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng đèn khi đó?

     Câu 8: (1 điểm) 
       Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính điện trở của dây dẫn và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này?
             (Biết điện trở suất của nicrom là: r = 1,10.10-6 W.m)