TRƯỜNG LIÊN CẤP TH&THCS NGÔI SAO HÀ NỘI ------------------------------ Họ tên – Lớp: …………………………… Số báo danh – Phòng thi:……………….. ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 Năm học: 2019 – 2020 MÔN: TOÁN – LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày … tháng … năm 2019 (Đề kiểm tra có 01 trang) Bài 1. (2 điểm) Rút gọn các biểu thức: a)    2 (x 2) x 3 x 3 10      b)      2 2 x 5 x 5x 25 x x 4 16x       c)      3 2 2 2 x 2y x 2y x 2xy 4y 6x y       Bài 2. (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2 8x y 8xy 2x   b) 2 2 x 6x y 9    c)    2 2 x 2x x 4x 3 24     Bài 3. (2 điểm) Tìm x biết: a)      2 x 3 x 2 x 2 4x 17       b)      2 2 x 3 x 3x 9 x x 4 1       c) 2 3x 7x 10   Bài 4. (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho 1 BM DN BD 3   a) Chứng minh rằng:    AMB CND b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành. c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O Bài 5 (1 điểm) a) Tìm GTLN của biểu thức: 2 2 A 5 2xy 14y x 5y 2x       b) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho n n n B 2 3 4    là số chính phương. ----------------- HẾT ---------------- ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề: 02