LÝ THUYẾT VẬT LÝ 7 2021 2022 - CHƯƠNG 1 (PHẢI THUỘC)


Chương 1: Quang học

Câu 1: 
   Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy một vật?
   Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? 

Câu 2:  
    Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

   * Tía sáng là gì? Chùm sáng là gì? Có mấy loại chùm sáng?

Câu 3: Bóng tối là gì? Bóng nửa tối là gì? Nhật thực là gì? Nguyệt thực xảy ra khi nào?

Câu 4: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 5: Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?

Câu 6: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi? So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Câu 7: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm? Gương cầu lõm có tác dụng gì?
Chương 2: Âm học

Câu 8: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

Câu 9: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Câu 10: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 11: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 12: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?

Câu 13: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

Câu 14: Nêu một số biện pháp có thể chống ô nhiễm tiếng ồn?