PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP TỔ PHỔ THÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề chỉ có một trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: TOÁN - LỚP 6 Ngày kiểm tra: thứ Tư, ngày 18/12/2019 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi) ĐỀ BÀI: Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính a) 57.158 – 58.57 + 456 : 12 b) 657 – [285 – (125 : 52 + 82 )] : 18 Bài 2: (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, y biết: a) 216 – ( 72 + x ) = 48 b) x 24 , x 15 và 200 < x < 250 c) y45x là số tự nhiên lẻ, chia hết cho 9 và chia 5 dư 3. Bài 3: (0,75 điểm) Cho tập hợp     2020 2018 0 2019 2017 A m Z 10 2 : 2 m (2019 3 : 3 ) : 2        Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử Bài 4: (0,75 điểm) Cho số tự nhiên M = ab Biết a là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số, b là số nguyên tố chẵn. Tìm tập hợp tất cả các số tự nhiên x là ước của M và là hợp số. Bài 5: (1,5 điểm) Nhà trường tổ chức một buổi hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Sau khi chọn 8 học sinh vào ban tổ chức, số học sinh còn lại chia thành từng nhóm 15 học sinh, 18 học sinh, 24 học sinh đều không thừa em nào. Tính số học sinh của trường tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên biết rằng có khoảng 700 đến 750 học sinh tham gia. Bài 6: (2,0 điểm) Trên tia Ex, vẽ hai điểm M và N sao cho EM = 2cm, EN = 8cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng MN. b) Trên tia đối của tia Nx, lấy điểm B sao cho NB = 5cm; gọi A là trung điểm của đoạn thẳng EM. Hỏi M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? -Hết- HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - TOÁN 6 Ngày kiểm tra: 18/12/2019 ĐÁP ÁN– BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 6 Bài 1: ( 2 điểm ) a) 57 . 158 – 58 . 57 + 456 : 12 = 57 . (158 – 58 ) + 38 0,25đ+ 0,25 đ = 57 . 100 + 38 0,25 đ = 5700 + 38 = 5738 0,25 đ Lưu ý : HS có thể thực hiện theo thứ tự thực hiện các phép tính. 57 . 158 – 58 . 57 + 456 : 12 = 9006 – 3306 + 38 0,5 đ = 5700 + 38 0,25đ = 5738 0,25đ b) 657 – [ 285 - (125 : 52 + 82 ) ] : 18 = 657 – [285 – ( 5 + 64 )] : 18 0,25 đ = 657– [285 – 69] : 18 0,25 đ = 657 – 216 : 18 0,25đ = 657 – 12 = 645 0,25 đ Bài 2: (3 điểm ): a) 216 – (72 + x ) = 48 72 + x = 216 – 48 0,25 đ 72 + x = 168 0,25 đ x = 168 – 72 0,25 đ x = 96 0,25 đ b) x 24  , x 15  và 200 < x < 250 x BC ( 24,15 ) 0,25đ BCNN (24,15) = 23 .3.5 = 120 0,25đ BC ( 24,15) = B (120) = { 0; 120; 240; 360;… } 0,25đ Vì 200 < x < 250 nên x = 240 0,25đ * Học sinh phân tích ra TSNT sai – không chấm các bước còn lại c) y45x là số tự nhiên lẻ ,chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 3 y45x chia cho 5 dư 3 nên x = 3 hay x = 8 0,25đ y45x là số tự nhiên lẻ nên x = 3 0,25đ y45x chia hết cho 9 khi x = 3 nên ( y + 4 + 5 + 3 ) 9 0,25đ => y = 6 0,25đ Vậy x = 3, y = 6 Bài 3( 0,75 điểm ):       2020 2018 0 2019 2017 A m / 10 2 : 2 m 2019 3 : 3 : 2         Tính đúng   2020 2018 2           10 2 : 2 10 2 10 4 6 0,25 đ Tính đúng      0 2019 2017 2 2019 3 : 3 : 2 1 3 : 2 1 9 : 2 10 : 2 5        0,25 đ A = { -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ;0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} 0,25đ * Học sinh không thực hiện các bước tính mà bấm máy tính ra kết quả, nếu tìm đúng tập hợp A cho 0,25 đ Bài 4 (0,75điểm): a là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số nên a =7 b là số nguyên tố chẵn nên b = 2 Vậy M = 72 0,25đ Ư(72) ={1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72} 0,25đ Vì x là ước của M và x là hợp số nên x{4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72} 0,25đ Bài 5: (1,5 điểm) Gọi x là số học sinh còn lại sau khi chọn 8 em vào ban tổ chức. Vì khi chia thành nhóm 15, 18, 24 học sinh đều vừa đủ. Ta có x BC ( 15,18,24 ) 0,25đ 15 = 3 . 5 18 = 2. 32 24 = 23 .3 0,25đ BCNN (15,18,24) = 23 .32 .5= 360 0,25 đ BC (15,18,24) = B(360) = {0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; …} 0,25 đ Tìm đúng x = 720 ( có lập luận ) 0,25 đ Số học sinh của trường tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo là 720 + 8 = 728 (học sinh) 0,25 đ Bài 6: (2 điểm) Vẽ hình đúng câu a 0,25đ x A E M B N a) Trên tia Ex có EM < EN ( 2cm < 8cm) 0,25 đ Nên điểm M nằm giữa hai điểm E và N 0,25 đ EM + MN = EN 0,25 đ 2 + MN = 8 MN = 8 – 2 = 6 (cm) 0,25 đ b) HS vẽ hình tiếp câu b, đúng mới chấm bài * Vì A là trung điểm của đọan thẳng EM nên AE = AM = EM : 2 = 2 : 2 = 1 cm 0,25 đ * Tính được MB = 1 cm ( có giải thích ) 0,25đ * Ta có: M nằm giữa hai điểm A và B Và MA = MB = 1 cm Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB 0,25 đ HẾT