Cuốn sách “Bài tập hóa học 8” do nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 8 tài liệu để vận dụng kiến thức trên lớp vào việc thực hành, làm bài tập, trả lời các câu hỏi.

Nội dung cuốn sách bài tập Hóa 8 gồm 6 chương:

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Chương 2: Phản ứng hóa học

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Chương 4: Oxi – Không khí

Chương 5: Hiđro – Nước

Chương 6: Dung dịch