Cuốn sách “Bài tập giáo dục công dân 6” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học.