Cuốn sách “Bài tập âm nhạc lớp 6” là cuốn sách bài tập đi kèm với cuốn sách Âm Nhạc 6  trong chương trình Âm Nhạc 6 Trung học cơ sở.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Câu hỏi và bài tập

Phần 2: Đáp án.