Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Hai đường thẳng được gọi là song song với nhau khi:
A. Hai đường thẳng không cắt nhau.
B. Hai đường thẳng cắt nhau.
C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
Câu 2: Cho biểu thức B = 154 x (m + n). Với m = 2 và n = 3 thì biểu thức B có giá trị là:
A. 730 B. 750 C. 770 D. 790
Câu 3: Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 573kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được 480kg gạo, ngày thứ ba cửa hàng bán được 639kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:
A. 492kg gạo B. 519kg gạo C. 477kg gạo D. 564kg gạo
Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 4, 8, 12, …, 20 là:
A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

 
II. Phần tự luận (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
a, 6820 : 5 + 6847 x 7
b, 8728 x 4 – 1637 x 9
Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:
a, X + 6286 = 5752 x 3 b, 26482 – X : 3 = 18372
Bài 3 (1 điểm): Cả hai sợi dây dài 42m12dm. Sợi dây thứ nhất ngắn hơn sợi dây thứ hai 16m. Tính độ dài của sợi dây (theo đơn vị đề-xi-mét)?
Bài 4 (3 điểm): Bà Lan có một khu vườn với diện tích 425m2, bà chia làm 3 khu để trồng cam, nhãn và hồng. Khu đất trồng cam rộng hơn khu đất trồng nhãn là 40m2, diện tích khu đất trồng hồng bằng 1/5 diện tích khu vườn. 
a) Tính diện tích vườn trồng mỗi loại cây trên.
b) Biết cứ 1m2 đất, bà Lan thu hoạch được 2kg cam, 3kg nhãn và 1kg hồng. Hỏi khu vườn nhà bà Lan thu hoạch được tổng cộng bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả? 
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4
I. Phần trắc nghiệm 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A C D A
II. Phần tự luận 
Bài 1:
a, 6820 : 5 + 6847 x 7 = 1364 + 47929 = 49293
b, 8728 x 4 – 1637 x 9 = 34912 – 14733 = 20179
Bài 2:
a, X + 6286 = 5752 x 3
X + 6286 = 17256
X = 17256 – 6286
X = 10970 b, 26482 – X : 3 = 18372
X : 3 = 26482 – 18372
X : 3 = 8110
X = 8110 x 3 = 24330
Bài 3:
Đổi 42m12dm = 432dm
Sợi dây thứ nhất dài là:
(432 – 16) : 2 = 208 (dm)
Sợi dây thứ hai dài là:
432 – 208 = 224 (dm)
Đáp số: sợi dây thứ nhất 208dm, sợi dây thứ hai 224dm
 
Bài 4:
a) Diện tích khu đất trồng hồng là:
425 : 5 = 85 (m2)
Tổng diện tích khu đất trồng cam và nhãn là:
425 – 85 = 340 (m2)
Diện tích khu đất trồng cam là:
(340 + 40) : 2 = 190 (m2)
Diện tích khu đất trồng nhãn là:
340 – 190 = 150 (m2)
b) Số cam thu hoạch được là:
2 x 190 = 380 (kg)
Số nhãn thu hoạch được là:
3 x 150 = 450 (kg)
Số hồng thu hoạch được là:
1 x 85 = 85 (kg)
Tổng số ki-lô-gam hoa quả vườn bà Lan thu hoạch được là:
380 + 450 + 85 = 915 (kg)
Đáp số: a) 190m2, 150m2, 85m2        b) 915kg