TRƯỜNG TH …………
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020- 2021
Môn: Toán lớp 4 - Thời gian: 40phút

Họ và tên học sinh ………………………………………………….
Lớp …………..
       
Điểm Nhận xét của  giáo viên Ý kiến phụ huynhI.Trắc nghiệm: (4 điểm)
    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 4 tấn 29 kg = ............. kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 4029                     B. 429                            C. 4290                   D. 40029

Câu 2.  Giá trị của chữ số 3 trong số 43762 là:
   A. 300                        B.  3000                         C.  30000                    D.  30

Câu 3.   2 phút 15 giây =……………..giây. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
  A.  215                         B.  115                           C.  135                        D.  35

Câu 4.  Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 
A.  4567, 6547, 6745, 5764                                  B.  4567, 5764, 7645, 6547
C.  5764, 4567, 6745, 6547                                  D.  4567, 5764, 6547, 6745

Câu 5. Trung bình cộng của 3 số 29;33;34  là: 
  A.  96                           B.  32                              C.48                          D. 23

Câu 6. Bạn Nam sinh năm 2011, vậy bạn Nam sinh vào thế kỉ bao nhiêu:
  A.  XXI                          B.  XX                         C.  XI                        D.  XIX

Câu 7.            4 tạ 15 kg =………………………kg
  A.  4015                       B.  415                            C.  4105                   D.  4150

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp cạnh song song với nhau.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……..….,………………………………………………
………………………………………………………....
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính
125328 + 248459            635783 – 290876            3 089 x 4             43 260 : 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2.   Tính giá trị biểu thức m + 115 – n, với m = 75 và n =  29. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Trung bình cộng hai số là 36. Nếu bớt số lớn 4 đơn vị thì bằng số bé. Tìm số lớn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  MÔN TOÁN LỚP 4
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A B C D B A B AB và CD ; AC và BD
0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1:  (2đ)   Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 
    KQ :       373787         344907           12356               8652                                 
                                                  
Bài 2. (1đ)  Tính giá trị biểu thức m + 115 – n, với m = 75 và n =  29.
        Nếu m = 75; n = 29 thì m + 115 – n = 75 + 115 – 29 = 161

Bài 3. (2đ)   HS có thể giải theo các cách khác, Gv chấm phù hợp với đáp số
Bài giải
                                                                Tuổi mẹ là:    (0,25)                
                                                          (45 + 25) : 2 = 35 (tuổi)     (0,5)
                                                                 Tuổi con là:        (0,25)
                                                            35 - 25 = 10 (tuổi)       (0,5)
                                                      Đáp số:   mẹ: 35 tuổi ; con: 10 tuổi    (0,5)
Bài 5  (1đ)                         Bài giải
               Số lớn bớt 4 đơn vị thì được số bé, vậy hiệu hai số là 4.     (0,25)
                                   Tổng hai số là:                       
                                     36 x 2 = 72                                                      (0,25)                    
                                      Số lớn là :
                                     72 + 4) : 2 = 38                                               (0,25)
                                             Đáp số :  38                                             (0,25)