Cộng trừ độ phút giây

Đổi độ phút giây ra số thập phân