Cách phân tích thừa số nguyên tố trên máy tính Casio FX 570VN Plus, 580VNX

Bước 1: Nhập số cần phân tích. Trong ví dụ này, giả sử chúng ta cần phân tích số 1024.

Bước 2: Nhấn dấu bằng (=). Màn hình lúc này sẽ hiển thị kết quả là 1024.

Bước 3: Nhấn phím Shift và phím ο’” để chuyển sang thừa số nguyên tố. Lúc này, trên màn hình sẽ hiển thị kết quả 2 x 3 x 132.Cách phân tích thừa số nguyên tố trên máy tính Casio FX 880 BTG

Bước 1: Nhập số cần phân tích, giả sử là 1014.

Bước 2: Nhấn EXE. 

Bước 3: Nhấn Format - [Prime Factor]. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị kết quả 2 x 3 x 132.
Máy tính Casio - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Tách nhỏ một số
https://www.youtube.com/watch?v=TBRN4JQKh6s
  Hướng dẫn chi tiết