Máy tính Casio - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Tách nhỏ một số
https://www.youtube.com/watch?v=TBRN4JQKh6s
  Hướng dẫn chi tiết