Máy tính Casio - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Tách nhỏ một số
https://www.youtube.com/watch?v=TBRN4JQKh6s

  Hướng dẫn chi tiết 
Phân tích thành thừa số nguyên tố
Trong Phương thức Calculate, số nguyên dương không dài hơn 10 chữ
số có thể được phân tích thành thừa số nguyên tố.
Ví dụ: Để thực hiện phân tích thành thừa số nguyên tố đối với 1014
1014
(FACT)
• Để hiển thị lại giá trị khi chưa phân tích, nhấn (FACT) hoặc .
Ví dụ: Để thực hiện phân tích 4104676 thành thừa số nguyên tố (= 22 ×
10132)
4104676
(FACT)
Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây sẽ thoát khỏi màn hình hiển thị kết
quả phân tích thừa số nguyên tố.
- Nhấn bất kỳ phím nào sau đây: hoặc .
Lưu ý
• Không thể phân tích các loại giá trị được mô tả bên dưới, cho dù
chúng có từ 10 chữ số trở xuống.
- Một thừa số trong các thừa số nguyên tố có giá trị từ 1018081 trở lên.
- Hai hay nhiều thừa số trong các thừa số nguyên tố của giá trị có nhiều
hơn ba chữ số.
• Phần không thể phân tích sẽ được đính kèm dấu ngoặc đơn trên màn
hình.