Các hằng số khoa học Const


Số Pi (π), cơ số lôgarit tự nhiên e
Pi (π)
Bạn có thể nhập pi (π) vào trong phép tính.
Phần sau đây sẽ mô tả các thao tác phím cần thiết và các giá trị mà máy
tính sử dụng cho số pi (π).
π = 3,14159265358980 ( (π))
π được hiển thị là 3,141592654, nhưng giá trị π = 3,14159265358980
được sử dụng để tính toán nội bộ.
• Bạn có thể sử dụng π trong bất kỳ phương thức tính toán nào trừ
Base-N.
Cơ số lôgarit tự nhiên e
Bạn có thể nhập cơ số l̀
̉
̃
ôgarit tự nhiên e vào trong phép tính.
Phần sau đây sẽ trình bày các thao tác phím cần thiết và các giá trị mà
máy tính sử dụng cho e.
e = 2,71828182845904 ( (e))
e được hiển thị là 2,718281828, nhưng e = 2,71828182845904 được dùng
cho tính toán nội bộ.
• Bạn có thể sử dụng e trong bất kỳ phương thức tính toán nào trừ
Base-N.