Mục tiêu :
   + Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
   + Căn bậc hai số học của 9 là 3 
   
   + Giải dạng bài : X^2 = 100