Đề kiểm tra 1 tiết đại số và giải tích 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thị xã Quảng Trị


Câu 1: (3 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số 1 cos 2 1 y x   . b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 y x   2cos 3 . Câu 2: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 sin sin 0 5 x    b) 2 2 5sin 4sin cos 3cos 2 x x x x    c) cos 2sin 2 3cos 3 2sin5 x x x x      d) 4 2 cos sin 3 x  x Câu 3: (1 điểm) Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình cos3 cos 2 cos 1 x x m x    có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng ;2 2         . ............. HẾT ............. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Câu 1: (3 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số 1 sin 2 1 y x   . b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 y x   3sin 2 . Câu 2: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 cos cos 0 5 x    b) 2 2 6sin 3sin cos cos 2 x x x x    c) sin 2cos 2 3sin 3 2sin3 x x x x      d) 2 2 cos cos 3 2 x x  Câu 3: (1 điểm) Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình sin 3 cos 2 sin 1 x x m x    có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng ;2 2         . ............. HẾT ............. ĐỀ 2 (khối sáng) Tổ Toán TTRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ 1 (khối sáng) TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Tổ Toán ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐS - GT 11 (BAN KHTN)

Nhận xét