Đề kiểm tra ĐS> 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Trang 1/5- Mã đề 319 - https://toanmath.com/ SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG THPT ĐOÀN THƯỢNG (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG V NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: TOÁN 11 Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Câu 1: Cho hàm số ( ) 2 1 khi 0 1 khi 0 ax bx x f x ax b x  ++ ≥ =   −− < . Khi hàm số f x( ) có đạo hàm tại 0 x = 0 . Hãy tính Ta b = + 2 . A. T = 0 . B. T = −4 . C. T = −6 . D. T = 4 . Câu 2: Cho hàm số fx x x x x ( ) =+ + + + (2018 2017 2 2016 3 .... 1 2018 )( )( ) ( ). Tính f ′(1). A. 1009 2019.2018 B. 2018 1009.2019 C. 1009 2018.2019 D. 2019 2018.1009 Câu 3: Cho hàm số ( ) ( ) 2 y fx x = = −1 . Biểu thức nào sau đây là vi phân của hàm số f? A. dy x = − 2 1 ( ) . B. dy x dx = − ( 1) . C. ( ) 2 dy x dx = −1 . D. dy x dx = − 2 1 ( ) . Câu 4: Cho hàm số y fx = ( ) xác định và có đạo hàm trên  thỏa mãn ( ) ( ) 2 3    fx f x x 21 1 ++ − =    . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y fx = ( ) tại điểm có hoành độ bằng 1. A. 1 5 7 7 y x = − . B. 1 6 7 7 y x = − . C. 1 6 7 7 y x =− + . D. 1 6 7 7 y x =− + . Câu 5: Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động là 1 2 , 2 S gt = trong đó t tính bằng giây (s), S tính bằng mét (m) và g = 9,8 2 m/s . Vận tốc của vật tại thời điểm t = 4s là A. v = 78,4 m/s. B. v = 39,2 m/s. C. v = 19,6 m/s. D. v = 9,8 m/s. Câu 6: Tổng 1 2 2 3 2017 2018 2018 2018 2018 2018 CC C C − + −− 2.5 3.5 ... 2018.5 bằng A. 4035 −1009.2 . B. 4034 −1009.2 . C. 4035 1009.2 . D. 4034 1009.2 . Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số ( ) 2 fx x x = − sin 2 cos3 . A. fx x x ′( ) = − 2sin 4 3sin 3 . B. fx x x ′( ) = + sin 4 3sin 3 . C. fx x x ′( ) = + 2sin 4 3sin 3 . D. fx x x ′( ) = + 2sin 2 3sin 3 Câu 8: Xét hai mệnh đề Mã đề 319 Trang 2/5- Mã đề 319 - https://toanmath.com/ (I) ( ) ( ) 2 3 1 2sin ' cos cos x fx f x x x − =⇒= ; (II) ( ) ( ) 2 1 sin ' cos cos x gx g x x x = ⇒ =− Mệnh đề nào sai? A. Cả hai đều đúng. B. Cả hai đều sai. C. Chỉ (I). D. Chỉ (II). Câu 9: Cho hàm số y x m xC = + cos sin 2 ( ) ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị m để tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = π , 3 x π = song song hoặc trùng nhau. A. m = −2 3 . B. m = 3 . C. 3 6 m = − . D. 2 3 3 m = − . Câu 10: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số 3 2 yx x =+ − 3 2 tại điểm có hoành độ bằng –3 có phương trình là: A. y x = − 9 25 . B. y x = + 9 25 . C. y x = + 30 25 . D. y x = − 30 25 . Câu 11: Cho hàm số fx x ( ) = − 2 1 . Tính f ′′′(1). A. 3 . B. 0 . C. 3 2 . D. −3 . Câu 12: Cho hàm số: ( ) 2 1 1 x y C x + = + . Số tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng ∆ =+ : 1 y x là: A. 0 . B. 1. C. 3 . D. 2 . Câu 13: Cho hàm số ( ) 2 3 khi 1 2 1 khi 1 x x f x x x  − <  =   ≥  . Khẳng định nào dưới đây là sai? A. Hàm số f x( ) không có đạo hàm tại x =1. B. Hàm số f x( ) liên tục tại x =1. C. Hàm số f x( ) có đạo hàm tại x =1. D. Hàm số f x( ) liên tục tại x =1 và hàm số f x( ) cũng có đạo hàm tại x =1. Câu 14: Hàm số y x = tan có đạo hàm là: A. 2 y x ' 1 tan = − . B. 2 1 ' cos y x = . C. y x ' cot = . D. 2 1 ' sin y x = . Câu 15: Cho hàm số f x( ) liên tục tại 0 x . Đạo hàm của f x( ) tại 0 x là: A. 0 0 0 ( ) () lim h fx h fx → h + − (nếu tồn tại giới hạn). Trang 3/5- Mã đề 319 - https://toanmath.com/ B. 0 0 0 ( )( ) lim h fx h fx h → h +− − (nếu tồn tại giới hạn). C. f x( 0 ). D. 0 0 fx h fx ( ) () h + − . Câu 16: Cho hàm số cos 1 sin x y x = − . Tính 6 y   π′    bằng: A. 1 6 y   π′  =   . B. 2 6 y   π′  =   . C. 2 6 y   π′  = −   . D. 1 6 y   π′  = −   . Câu 17: Số gia của hàm số 2 y x = + 2 tại điểm 0 x = 2 ứng với số gia ∆ = x 1 bằng bao nhiêu? A. . 5 . B. 13. C. 2 . D. 9 . Câu 18: Cho hàm số ( ) 432 y fx x x x x = =− + + − + 3 4 5 21. Lấy đạo hàm cấp 1, 2, 3,... Hỏi đạo hàm đến cấp nào thì ta được kết quả triệt tiêu? A. 3 . B. 4 C. 6 . D. 5 . . Câu 19: Trong 3 đường thẳng 1 dy x : 79 = − , 2 dy x : 5 29 = + , 3 dy x : 55 =− − có bao nhiêu đường thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 2 yx x x =+ −− 3 24 . A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. Câu 20: Cho ( ) 3 f x ax = sin , a > 0 . Tính f ′(π ). A. f ′(π ) = 0 . B. ( ) ( ) ( ) 2 f aa ′ π ππ = 3sin .cos . C. ( ) ( ) 2 f aa ′ π π = 3 sin . D. ( ) ( ) ( ) 2 f aa a ′ π ππ = 3 .sin .cos . Câu 21: Hàm số 2 1 1 x y x + = − có đạo hàm là: A. ( ) 2 1 1 ′ = − − y x . B. y′ = 2 . C. ( ) 2 3 1 ′ = − − y x . D. ( ) 2 1 1 ′ = − y x . Câu 22: Một chất điểm chuyển động trong 20 giây đầu tiên có phương trình ( ) 1 43 2 6 10 12 st t t t t = −+ + , trong đó t > 0 với t tính bằng giây (s) và s t( ) tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu? A. 17 m/s ( ) . B. 28 m/s ( ) . C. 13 m/s ( ). D. 18 m/s ( ). Câu 23: Cho hàm số f x( ) xác định bởi ( ) ( ) ( ) 2 1 1 0 0 0 x x f x x x  − ≠ = +  =    . Giá trị f ′(0) bằng: Trang 4/5- Mã đề 319 - https://toanmath.com/ A. 1. B. 0 . C. 1 2 . D. Không tồn tại. Câu 24: Tìm hệ số k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1 = + x y x tại điểm M ; (−2 2). A. k = −1. B. k = 2 . C. 1 9 k = . D. k =1. Câu 25: Cho hàm số ( ) 4 2 fx x x =+ − 2 3. Tìm x để f x ' 0 ( ) > ? A. x > 0 B. −< < 1 0 x C. x < −1 D. x < 0 Câu 26: Cho hàm số f x( ) xác định trên  bởi ( ) 2 fx x = 2 +1.Giá trị bằng f ′(−1) A. 2 . B. 6 . C. 3 . D. −4 . Câu 27: Xét hàm số ( ) 2 y fx x = = +1 cos 2 . Chọn câu đúng: A. 2 sin 4 d() d 1 cos 2 x f x x x − = + . B. 2 cos 2 d() d 1 cos 2 x f x x x = + . C. 2 sin 2 d() d 2 1 cos 2 x f x x x − = + . D. 2 sin 4 d() d 2 1 cos 2 x f x x x − = + . Câu 28: Cho hàm số 3 2 yx x =− + − 3 2 có đồ thị (C) và điểm A m( ;2) . Tìm tập hợp S là tập tất cả các giá trị thực của m để có ba tiếp tuyến của (C) đi qua A . A. ( ) ( ) 5 ; 1 ;3 3; 3 S   = −∞ − ∪ ∪ +∞     . B. ( ) ( ) 4 ; 1 ;2 2; 3 S   = −∞ − ∪ ∪ +∞     . C. ( ) ( ) 5 ; 2 ;2 2; 3 S   = −∞ − ∪ ∪ +∞     . D. ( ) ( ) 5 ; 1 ;2 2; 3 S   = −∞ − ∪ ∪ +∞     . Câu 29: Đạo hàm của hàm số 3 23 y x ax = − ( .) (a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây? A. 3 22 3( . ) x ax − . B. 3 22 2 3( . ) (3 2 . ) x ax x ax − − . C. 3 22 2 3 ( ) (3 2 ) a x ax x ax − − . D. 3 2 22 3 ( )(3 . ) a x ax x a x − − . Câu 30: Cho hàm số 1 y x = . Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. 3 y y′′ = 2 . B. ( ) 2 yy y ′′ ′ + = 2 0 . C. 3 y y′′ + = 2 0 . D. ( ) 2 yy y ′′ ′ = 2 . ---------- HẾT ---------- Ma de Cau Dap an 319 1 C 319 2 B 319 3 D 319 4 319 5 B 319 6 A 319 7 C 319 8 B 319 9 C 319 10 B 319 11 A 319 12 B 319 13 A 319 14 B 319 15 A 319 16 C 319 17 A 319 18 D 319 19 A 319 20 D 319 21 C 319 22 B 319 23 C 319 24 D 319 25 A 319 26 D 319 27 A 319 28 D 319 29 B 319 30 D

Nhận xét