Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà MauSỞ GD&ĐT CÀ MAU (Đề có 3 trang) KIỂM TRA ĐSGT 11 - NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu) Họ tên :.................................................................. Số báo danh : ............... Câu 1: Cho hàm số 2 3 ( ) x f x m x  − =   − ( 2) ( 2) x x > ≤ . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số f x( ) liên tục tại x = 2 . A. m = 5. B. m = 2. C. m = 3. D. m = 4. Câu 2: Cho hàm số ( ) 4 13 2 x f x x + − = − . Tính ( ) 2 lim . x f x → A. ( ) 2 2 lim . x 3 f x → = − B. ( ) 2 3 lim . x 2 f x → = − C. ( ) 2 2 lim . x 3 f x → = D. ( ) 2 3 lim . x 2 f x → = Câu 3: Cho cấp số cộng (un) thỏa : 1 4 3 5 7 14  + =   − = u u u u . Tìm số hạng đầu 1 u và công sai d. A. 1 u d =− = 7, 7 . B. 1 u d   14, 7 . C. 1 u d =− = 14, 7 . D. 1 u d = = − 7, 7 . Câu 4: Cho cấp số nhân  , n u biết 6 7 192 . 384 u u        Tìm số hạng đầu 1 u và công bội q của cấp số nhân. A. 1 5 . 3 u q       B. 1 5 . 2 u q       C. 1 6 . 3 u q       D. 1 6 . 2 u q       Câu 5: Tính giới hạn 2 1 lim . 3 2 n n n + − + A. −∞. B. 0. C. +∞. D. 1 . 3 Câu 6: Cho hàm số y fx = ( ) xác định trên khoảng K và 0 x thuộc K . Giả sử hàm số y fx = ( ) liên tục tại 0 x . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. 0 0 lim ( ) ( ) x x fx fx → = . B. . 0 lim ( ) ( ) x x fx fx → = C. 0 lim ( ) ( ) fx fx = . D. 1 lim ( ) (1) x fx f → = . Câu 7: Tính giới hạn 2 2 2 lim . 3 2 n nn n + − − A. +∞. B. 2 . 3 − C. 1. D. 1 . 3 − Câu 8: Cho hàm số ( ) 2 2 xa a 3 2 f x a x a + − = + − , (với a a > 0, là tham số). Tính lim . ( ) x a f x → A. ( ) 2 1 lim . x a 2 a f x → − = B. ( ) 2 1 lim . x a 2 a f x → + = C. ( ) 2 lim . x a 2 1 f x → a = + D. ( ) 2 lim . x a 2 1 f x → a = − Mã đề 001 Trang 2/3 - Mã đề 001 Câu 9: Cho cấp số nhân có 1 u = −3, 2 3 q = . Tính 5 u . A. 5 27 . 16 u − = B. 5 16 . 27 u = C. 5 16 . 27 u − = D. 5 27 . 16 u = Câu 10: Tính giới hạn 2 1 lim . 3 2 n n − + A. 2 . 3 B. 1. C. 1 . 2 − D. 1 . 3 − Câu 11: Cho cấp số cộng (un) có u1 = 1, d = 4. Tìm số hạng 12 u . A. 12 u = 31. B. 12 u =13. C. 12 u = 45. D. 12 u =17 . Câu 12: Cho các hàm số 5 1fx x () 1 = + , 3 2 2 2018 ( ) 1 x x f x x − + = + , 3 2 1 ( ) 7 12 x f x x x − = − + , 4fx x () 1 = − . Có bao nhiêu hàm số liên tục trên khoảng (0;2). A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. Câu 13: Cho ( ) 3 33 2 22 2 lim 2 2018 x a c x x xx b d π π →−∞ π π + + −+ = + ( , a c b d tối giản). Tính giá trị biểu thức 2 P a bcd = ... . A. 24 . B. −26 . C. 26 . D. −24 . Câu 14: Cho cấp số cộng (un) xác định bởi : 1 1 10 7 +  = −   n n = + u u u . Hỏi 690 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng ? A. Thứ 100. B. Thứ 102. C. Thứ 99. D. Thứ 101. Câu 15: Cho phương trình 432 120 26 25 2 1 0 x x xx − − + += . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. Phương trình có đúng 1 nghiệm. B. Phương trình có đúng 3 nghiệm. C. Phương trình có đúng 4 nghiệm. D. Phương trình có đúng 2 nghiệm. Câu 16: Tính giới hạn: ( ) 11 1 lim .... . 1.3 2.4 n n 2     + ++ +   A. 3 . 4 B. 1. C. 2 3 . D. 0. Câu 17: Tính giới hạn : 2 lim ( x 1 ). x x x →−∞ −+− A. 0 . B. +∞ . C. 1 . 2  D. −∞. Câu 18: Tính giới hạn sau: 3 2 1 2 8 1 lim x 6 51 x → x x − − + . A. 6. B. 8. C. 1. D. 10. Câu 19: Cho hàm số ( ) 2 2 f x x ax x = − +−− 1 1, (với a là tham số). Tính lim . ( ) x f x →+∞ A. ( ) 2 lim 1 . x 2 a f x →+∞ = − B. ( ) 2 lim 1. x 2 a f x →+∞ = − C. ( ) 2 lim 1. x 2 a f x →+∞ =− − D. ( ) 2 lim 1.

Nhận xét