0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản


❤️Bảng tuần hoàn hóa học : link


1. Lớp học online


Lớp 6 Colette 246 : Minh Khôi , Bảo Hùng,
Ngày: .../.../2022 ❤️ Bài tập  - 😁 Nộp bài 
                                                                      


2. Lịch sử


  

3. Điểm số
4. Kiến thức cơ bản