Download mod Wither Storm Purple Add-on v3_0.zip:
   https://drive.google.com/open?id=1K2Lld_EYohHRQyTPeoNDxMNvtK1853jN

1. Cách triệu hồi

2. Wither Storm bắt đầu tàn phá thế giới


3. Mặt đất tan nát dưới sự hủy diệt của Wither Storm 


4. Vật phẩm sau khi đánh bại Wither Storm