Trang 1/4  SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT (Đề có 4 trang) KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TOÁN LỚP 12 :Thời gian làm bài 45 Phút; (Đề có 25 câu) Họ tên: ………………………………. ………………….lỚP……….. Câu 1: Cho phương trình z2 – 2z + 2 = 0 trên C. Gọi A và B lần lượt là các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình. Khi đó diện tích tam giác OAB là : A. . B. 1. C. . D. 2. Câu 2: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Số phức z = a + bi có số phức đối :  a bi B. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy C. Số phức z = a + bi = 0  a 0 b 0      D. Số phức z = a + bi có số phức liên hợp là : z a bi   Câu 3: Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn 2 3 1 4 z i z i      là một đường thẳng có phương trình: A. 3 10 x   y . B. . C. . D. Câu 4: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 1 + 5i, z3 = 4 + i. Số phức với điểm biểu diễn D sao cho tứ giác ABCD là một hình bình hành có phần ảo là: A. 1 B. -1 C. -5 D. 5 Câu 5: Cho số phức z = x + yi . (x, y  R). Tập hợp các điểm biểu diễn của z sao cho z i z i   là một số thực âm là. A. Các điểm trên trục tung với -1 . Tính a b + . A. -1 . B. -5 . C. 7 . D. 3 . Trang 4/4  Câu 20: Cho z2 + iz = 1. Tính A = z3339 + 3339 1 z A. 1 . B. i. C. 0 . D. - i . Câu 21: Với giá trị nào của tham số thực m thì số phức 3 z mi   1( ) là một số thực: A. 3 2 m  B. 3 3 m   . C. 3 2 m   . D. 3 4 m  . Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn 2 2 z  và điểm A trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức   2iz là một trong bốn điểm M , ,,. N PQ Khi đó điểm biểu diễn của số phức  là: A. điểm P. B. điểm M . C. điểm Q . D. điểm N . Câu 23: Số phức z = 10 2 5 1 5 2000 ( ) 4 4 i    có phần thực a và phần ảo b , tính a+b : A. 0 B. 2 C. 1 D. -1 Câu 24: Cho hai số phức z1 = (1 – i)(2i – 3) và z2 = (1 + i)(3 – 2i). Lựa chọn phương án đúng : A. z1.z2  R . B. 1 2 z R z  . C. z1 – 5z2  R D. z1. 2 z  R . Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông tại C . Biết rằng A, B lần lượt biểu diễn các số phức : z1 = - 2 – 4i; z2 = 2 – 2i. Khi đó có một điểm C biểu diễn số phức : A. z = 2 – 4i . B. z = 2 – 2i. C. z = - 2 + 2i . D. z = 2 + 2i . ------ HẾT ------