ĐỀ 2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC Môn Toán Đại Số 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy   3,1416 ) A. 22054cm B. 22043cm C. 22055cm D. 22042cm Câu 2: Tìm  biết sin 1   ? A k. 2 . 2 2 B k    C k.  . 2 D k    Câu 3: Nếu góc lượng giác có sđ   63 , 2 Ox Oz    thì hai tia Ox và Oz A. Trùng nhau. B. Vuông góc. C. Tạo với nhau một góc bằng 3 4  D. Đối nhau. Câu 4: Tính giá trị của biểu thức   2 P  tan  tan sin nếu cho ) 2 3 ( 5 4 cos         A. 12 25 B.  3 C. 3 1 D. 1 Câu 5: Cho 5 sin cos 4 a a   . Khi đó sin .cos a a có giá trị bằng :A. 1 B. 3 16 C. 9 32 D. 5 4 Câu 6: Cho 8 5 sin a , tan 17 12  b và a, b là các góc nhọn. Khi đó sin( ) a b  có giá trị bằng : A. 140 220 . B. 21 221 . C. 140 221 . D. 21 220 . Câu 7: Cho tan cot     m với | | 2 m  . Tính tan cot    A. 2 m  4 B. 2 m  4 C. 2   m 4 D. 2   m 4 Câu 8: Tính giá trị của biểu thức 4 4 P   sin cos   biết 2 sin 2 3   ; A. 1 3 . B. 1. C. 9 7 . D. 7 9 . Câu 9: Nếu sinx = 3cosx thì sinx.cosx bằng:A. 3 10 B. 2 9 C. 1 4 D. 1 6 Câu 10: Nếu sin cos 2 0 2                 thì  bằng:A. 6   B. 4   C. 8   D. 3   TỰ LUẬN: Bài 1. a) Cho cosa = 3 3 , 5 2 a      . Tính sina và cot 2 a b) Cho tana = 3. Tính 3 3 cos 3sin 4sin 5cos a a A a a    . Bài 2: a) Rút gọn A = cos 4 sin 6 cos8 cos 4 sin 6 cos8 x x x x x x     . b) Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có 3 góc A,B,C thỏa mãn 2sinAcosC = sinB thì tam giác ABC cân. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: 1A,2B,3B,4A,5C,6B,7D,8D,9A,10B TỰ LUÂN: CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 Tính sina Ghi được cos2 a +sin2 a =1 025 Tính được sin2 a = 16/25 025 Xác định dấu sina 025 Tính đúng sina =-4/5 025 1 Tính cot 2 a Ghi được 2 1 cos cot 2 1 cos a a a    025 Tính được 2 1 cot 2 4 a  025 Xác định dấu cot 2 a 025 Tính đúng 1 cot 2 2 a   025 1b Lý luận cosa  0 . Chia tử và mẫu A cho 3 c a os 025 Thu gọn được 2 2 2 1 tan 3tan (1 tan ) 4 tan 5 a a a A a      025 Thay số và tính đúng A=-80/103 05 2a Nhóm các số hạng ( os2 os6 ) sin 6 ( os2 os6 ) sin 6 c x c x x A c x c x x      025 Biến đổi được 2sin 6 sin( 2 ) sin 6 2sin 6 sin( 2 ) sin 6 x x x A x x x        025 2sin 2 1 2sin 2 1 x A x    025 Thu gọn đúng A = tan cot 2 2 x x                 025 2b Biến đổi được sin(A+C)+sin(A-C) =sinB 025 Lý luận và thu gọn sin(A-C)=0 025 Suy ra A=C và kết luận tam giác ABC cân tại B 05