1. Công thức hóa học của đơn chất: Ax

  • Chỉ kí hiệu hóa học của một nguyên tố.
  • Những đơn chất có phân tử đơn nguyên tử thì kí hiệu hóa học cũng chính là công thức hóa học.
  • Công thức hóa học của tất cả các kim loại chính là kí hiệu hóa học của kim loại đó như là Ca, Fe, Cu, Au… (x = 1)
  • Công thức hóa học cảu một số phi kim cũng chính là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)
  • Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x = 2)

Ví dụ:

Công thức hóa học (CTHH) của oxi: O2

Công thức hóa học (CTHH) của clo: Cl2

Công thức hóa học (CTHH) của nito: N2

2. Công thức hóa học của hợp chất: AxBy; AxByOz,…

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

A, B là kí hiệu nguyên tố

x, y, z,… là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

Ví dụ:

CTHH của nước: H2O

CTHH của natri clorua: NaCl

CTHH của axit sunfuric: H2SO4

3. Ý nghĩa của CTHH

Theo công thức hóa học của một số chất ta có thể biết được những ý sau:

Nguyên tố nào tạo ra chất

Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất;

Phân tử khối của chất.

Ví dụ: Từ công thức hóa học của khí O2 biết được:

Khí Oxi do nguyên tử oxi cấu tạo ra;

Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử

Phân tử khối bằng: 2.14 = 28 đvC


Bài 1: Từ CTHH của hợp chất  amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Có 2 nguyên tử tạo ra chất. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK = 17

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17

C. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử 1N, 3  nguyên tử H trong 1 phân tử của chất      

D. PTK = 17

Lời giải

NH3 do 2 nguyên tố N và H tạo thành, PTK = 17, gồm 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: Chọn đáp án sai

A. CO là phân tử gồm nguyên tố C và nguyên tố O.

B. Ca là công thức hóa học của canxi.

C. Al2Ocó 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

D. Fe3O4 gồm 3 nguyên tử Fe và 4 nguyên tử O

Lời giải

Đáp án sai là: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

=> sửa lại: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3: Những nguyên tố tạo nên Canxi cacbonat có trong vỏ trứng là:

A. Ba, C, O

B. Ca, C, O

C. K, C, O

D. C,  P, O

Lời giải

Canxi cacbonat có công thức hóa học là: CaCO3 => được tạo nên từ các nguyên tố: Ca, C, O

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: 

Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:

A. Cl2; Cu; Al2O3

B. Cl2; Cu2; Al3O2

C.Cl ; Cu; Al2O3

D. Cl; Cu Al3O2

Lời giải

Khí clo: Cl2

Dây đồng: Cu

Nhôm oxit: Al2O3

Đáp án cần chọn là: A

Bài 5: Công thức hóa học đúng của: Nước, Khí  hiđro, bột lưu huỳnh là

A. H2O ; H ; S2

B. H2O ; H2; S2

C. H2O ; H ; S.  

D. H2O ; H2; S

Lời giải

Nước: H2O

Khí hiđro: H2

Bột lưu huỳnh: S

Đáp án cần chọn là: D