Bài 3: Thực hành Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp1. Thí nghiệm 1
     Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

     Hiện tượng:
         Parafin nóng chảy (47- 65°C) => nước sôi (100°C) < lưu huỳnh nóng chảy (113°C)

    Video https://www.youtube.com/watch?v=hMaA-GvpXyM

2. Thí nghiệm 2
   Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát

   Cách tiến hành:
      Hoà tan hỗn hợp trên vào nước.
      Đổ hỗn hợp qua giấy lọc ta thu được nước muối , còn cát ở trên giấy. 
      Sau đó cô cạn hỗn hợp nước muối, nước bốc hơi sẽ thu được muối ăn khan.