1. Thay đổi CSS bằng Javascript

Các thẻ html đều có thuộc tính style, nhưng ta không thể sử dụng DOM HTML để thiết lập hay xóa bỏ CSS được mà phải thông qua một đối tượng biệt khác, đó là style.

Đối tượng style này sẽ chứa tất cả các thuộc tính của CSS giúp ta dễ dàng thao tác với chúng. Và như thường lệ, chúng ta có hai thao tác chính đó là thiết lập CSS và lấy giá trị CSS hiện tại.

Cú pháp thiết lập CSS bằng Javascript:

1
document.getElementById("object").style.cssName = 'something';

Cú pháp lấy giá trị CSS bằng Javascript:

1
document.getElementById("object").style.cssName;

Trường hợp thuộc tính có dấu gạch ngang như: font-sizeline-heightmargin-bottom thì thì nó sẽ có tên là fontSizelineHeightmarginBottom ,nghĩa là sẽ bỏ đi dấu gạch ngang và viết hoa ký tự đầu tiên của chữ thứ hai.

1
2
3
document.getElementById("object").style.fontSize = 'something';
document.getElementById("object").style.lineHeight = 'something';
document.getElementById("object").style.marginBottom = 'something';

2. Ví dụ thay đổi CSS bằng Javascript

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ để giúp các bạn hiểu và biết cách áp dụng vào các bài toán cụ thể.

Ví dụ 1: Viết một chương trình gồm 4 button và 1 thẻ div, khi click vào từng button thì sẽ thiết lập màu sắc, background, chiều cao, font size của thẻ div.

Để làm bài này thì chúng ta phải sử dụng sự kiện trong javascript đó là onclick, khi click vào các button thì sẽ giải quyết theo yêu cầu cảu bài toán.

Các bước thực hiện:

  • Tạo 4 hàm thực hiện 4 nhiệm vụ như đề bài yêu cầu
  • Gán mỗi function vào sự kiện onclick của mỗi button
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<html>
    <body>
        <script language="javascript">
            function change_background()
            {
               document.getElementById("message").style.background = 'red';
            }
 
            function change_color()
            {
               document.getElementById("message").style.color = 'blue';
            }
 
            function change_height()
            {
               document.getElementById("message").style.height = '500px';
            }
 
            function change_font_size()
            {
               document.getElementById("message").style.fontSize = '500px';
            }
        </script>
        <div id="message">
          Chào mừng các bạn đến với freetuts.net
        </div>
        <input type="button" value="Change backgroud" onclick="change_background()"/>
        <input type="button" value="Change color" onclick="change_color()"/>
        <input type="button" value="Change height" onclick="change_height()"/>
        <input type="button" value="Change fontsize" onclick="change_font_size()"/>
    </body>
</html>

Ví dụ 2: Viết chương trình đăng nhập và validate thông tin username, password. Nếu người dùng không nhập username hoặc mật khẩu thì hiển thị thông báo trong một thẻ div và chữ màu đỏ, ngược lại thì thông báo validate thành công và chữ màu xanh

Với bài này bạn cần phải sử dụng thêm DOM Element để lấy giá trị của các ô input, đồng thời sử dụng DOM HTML để thay đổi nội dung của tin nhắn, và sử dụng DOM CSS để thay đổi màu sắc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<html>
    <body>
        <script language="javascript">
          function validate()
          {
            // Lấy giá trị input
             var username = document.getElementById("username").value;
             var password = document.getElementById("password").value;
             
            // Lấy đối tượng message
            var message = document.getElementById("message");
             
            // Validate
            if (username == "" || password == ""){
                message.innerHTML = "Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin!";
                message.style.color = "red";
            }
             
            else{
                message.innerHTML = "Chúc mừng ban, validate thành công!";
                message.style.color = "blue";
            }
             
          }
        </script>
        Username: <input type="text" value="" id="username" /> <br/>
        Username: <input type="password" value="" id="password" /> <br/>
        <div id="message"></div>
        <input type="button" value="Login" onclick="validate()"/>
    </body>
</html>


3. Lời kết

Những bài toán dạng như thế này thì chúng ta hay gọi là DHTML, nghĩa là HTML động, có các hiệu ứng thay đổi giao diện bằng cách sử dụng Javascript kết hợp với giá trị CSS của HTML.

Có một lưu ý quan trọng trong bài này, đó là nếu thuộc tính có dấu gạch ngang thì bạn phải bỏ dấu gạch ngang, đồng thời viết hoa từ chữ thứ hai nhé, ví dụ fontSize, lineHeight, ... Còn những thuộc tính khác thì tên của nó viết bình thường.