1. Giao diện 

2. Giao diện Gitdesktop, sau khi kết nối source code


2a. thông báo những thay đổi, nhưng chưa up của topic-vudh giữa client và server2b. chi tiết những thay đổi, nhưng chưa up của topic-vudh giữa client và server3. Merge lấy dữ liệu từ Topic-dev về topic-vudh