Đề bài

Chọn phương án đúng


Câu 1. Cho bất phương trình m(xm)x1 . Các giá trị của m để bất phương trình có tập nghiệm S=(;m+1] là

   A.m=1

   B.m<1

   C.m>1

   D.m1


Câu 2. Tập xác định của hàm số f(x)=2x4+x là

   A.D=(4;2)         

   B.D=[4;2]              

   C.D=[4;2)         

   D.D=(4;2]


Câu 3. Cho bất phương trình mx+6<2x+3m . Với m< 2 thì tập nghiệm của bất phương trình là

   A.S=(3;+)          

   B. S=[3;+)             

   C.S=(;3)          

   D.S=(;3]

Câu 4. Tập nghiệm của hệ bất phương trình {x12<x+154x24 là

   A.S=(34;1) 

   B.S=[34;1]

   C.S=(34;1] 

   D.S=[34;1)


Câu 5. Hệ bất phương trình {x3<0mx<1 có nghiệm khi và chỉ khi

   A.m>4                   

   B.m4                     

   C.m<4                      

   D.m4


Câu 6. Bất phương trình m(x+1)<2x vô nghiệm khi và chỉ khi

   A. m=0                       

   B. m=2                         

   C. m=2                         

   D. mR


Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình |2x1|>x là

   A.S=(;13)(1;+)

   B.S=(13;1)

   C.S=R

   D.S=


Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 5xx+154<2x7 là

   A.S= 

   B.S=R

   C.S=(;1) 

   D.S=(1;+)

Câu 9. Số nghiệm nguyên của bất phương trình {5x+57>3x+16x+32<2x+5 là

   A.3                              

   B.2                                 

   C.1                               

   D.0


Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình (1x)2x<0 là

   A.S=(1;+)           

   B.S=(1;2]                  

   C.S=[1;2]                 

   D.S=(1;2)Lời giải chi tiết

Câu 1. Chọn B

m(xm)x1

mxm2x1mxxm21

(m1)xm21 .

Có các trường hợp

m=1:xR

m>1:xm+1

m<1:xm+1

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S=(;m+1] khi m < 1.

Câu 2. Chọn D

Hàm số f(x)=2x4+x được xác định khi và chỉ khi 2x4+x0

Lập bảng xét dấu tìm được nghiệm 4<x2 .

Vậy hàm số có tập xác định D=(4;2] .

Câu 3. Chọn A

mx+6<2x+3m

(m2)x<3(m2) .

Với m<2m2<0 thì bất phương trình có tập nghiệm là S=(3;+) .

Câu 4. Chọn D

{x12<x+154x24{x1<2x+254x8{3x<34x334x<1

Bất phương trình có tập nghiệm S=[34;1) .

Câu 5. Chọn C

{x3<0mx<1{x<3x>m1

Hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m1<3m<4 .

Câu 6. Chọn B

m(x+1)<2x(m2)x<m

Với m=2 thì bất phương trình trở thành 0x<2 (vô nghiệm).

Với m>2 thì bất phương trình có nghiệm x<mm2.

Với m<2 thì bất phương trình có nghiệm x>mm2.

Vậy bất phương trình vô nghiệm khi m=2.

Câu 7. Chọn A

|2x1|>x[{x122x1>x{x<1212x>x[{x12x>1{x<12x<13[x>1x<13

Bất phương trình có tập nghiệm S=(;13)(1;+) .

Câu 8. Chọn C

5xx+154<2x7

25xx120<10x35

14x<14x<1 .

Bất phương trình có tập nghiệm S=(;1) .

Câu 9. Chọn A

{5x+57>3x+16x+32<2x+5 

{5x3x>1573x+32<2x+5 {2x>27x<72 {x>17x<72

17<x<72 .

Bất phương trình có ba nghiệm nguyên là 1, 2, 3.

Câu 10. Chọn D

(1x)2x<0{2x>01x<0

1<x<2

Bất phương trình có tập nghiệm S=(1;2) .