1. Kiểm tra Cookie có được bật không?

Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - freetuts.net");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}

2. Window navigator kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng

Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);


3. Window navigator kiểm tra Engine của trình duyệt

Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

document.write("Engine: " + navigator.product);


4. Window navigator kiểm tra vesion của trình duyệt

Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);


Tuy nhiên, việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai. Vì vậy, bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra version của trình duyệt nếu muốn lấy kết quả chính xác.

5. Window navigator kiểm tra hệ điều hành của client

Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);


6. Window navigator kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);