1. Xem list database
    show dbsTrong đó có 2 database admin, local dùng cho quản trị 


2. Để chuyển đổi sử dụng database, dùng lệnh 
      use sample_training