https://toidicode.com/hoc-mongodb
https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-mongodb
https://vietjack.com/mongodb/
https://classroom.udacity.com/courses/ud032  (okr - gg - nhatkhang1224)

MongoDb Atlas là tool quản lý MongoDb online trên web

MongoDb Shell là tool local quản lý thao tác MongoDb thông qua dòng lệnh

MongoDb Compass là tool local quản lý thao tác MongoDb thông qua giao diện apllicationMongoDb là gì ?

Document 

lưu dữ liêu theo cặp từ khóa
key : value