Tạo Cơ sở dữ liệu

Một vài thuật ngữ nho nhỏ ta cần nắm khi làm với MongoDB, ta có thể hiểu:

Cluster: Server hay cụm mà ta dùng để quản lý Cơ sở dữ liệu

Database: Cơ sở dữ liệu

Collection: Là bảng trong cơ sở dữ liệu

Document: Là từng dòng dữ liệu trong Collection. Dữ liệu có định dạng là JSON

Lưu ý là không có các mối quan hệ ràng buộc (Relationship) như trong các hệ quản trị của Microsoft SQL. Các bạn có thể hiểu MongoDB là một trong những hệ sinh thái của NoSQL. Ta xử lý nó bằng cách lưu trữ tham chiếu các thuộc tính của đối tượng trong JSON.

1. Để kết nối với con server ở máy cá nhân , ta connection với 
mongodb://localhost:27017

2. Để tạo Cơ sở dữ liệu, ta bấm vào nút “Create Database”Database Name(Tên cơ sở dữ liệu): 

Collection Name (tên bảng): 

Sau đó bấm CREATE DATABASE để tạo Cơ sở dữ liệu.Màn hình sau khi tạo Cơ sở dữ liệu thành công:3. Xóa Database