Nhấn nút Browse Collections 
để vô phân gioa diện truy vấn database


Xem Database Collection
Xem dữ liệu Document 


Tìm dữ liệu ở chỗ filter , nhập dạng JSON