Nhấn vào nút Connect để lấy thông số kết nối cho Mongo Shell , MongoDb Compass, App

Chọn loại thông số kết nối muốn lấy 
Thông số kết nối tới MongoDB Shell

Dán câu lệnh kết nối vào CMD của MongoDB Shell ở máy local


Gõ lệnh 
show dbs

    

Trong đó có 2 database admin, local dùng cho quản trị Thông số kết nối tới MongoDb Compass