tác dụng phát sáng của dòng điện - Đèn dây tóc - đèn diot phát quang - Đèn bút thử điện

tác dụng nhiệt của dòng điện

Thí nghiệm tác dụng từ của dòng điện

Thí nghiệm tác dụng hóa học của dòng điện