Caì đặt nuget
Install-Package MongoDB.Driver 
Install-Package MongoDB.Driver -Version 2.15.0