1. Find - Tìm document trong collection
Lưu ý : dữ liệu có phân biệt chữ hoa , chữ thường
    db.zips.find({"city":"CHELSEA"})Tìm tất cả document trong collection
Nếu không Mongodb Shell không hiển thị hết thì nhấn it để qua trang tiếp
db.zips.find({})
db.HvCars.find({})

Lệnh count() để đểm số document


Lệnh pretty() để xắp xếp document cho gọn, đẹp hơn


Colunn định dạng ARRAY
db.inventory.insertMany([
   { item: "journal", qty: 25, tags: ["blank""red"], dim_cm: [ 1421 ] },
   { item: "notebook", qty: 50, tags: ["red""blank"], dim_cm: [ 1421 ] },
   { item: "paper", qty: 100, tags: ["red""blank""plain"], dim_cm: [ 1421 ] },
   { item: "planner", qty: 75, tags: ["blank""red"], dim_cm: [ 22.8530 ] },
   { item: "postcard", qty: 45, tags: ["blue"], dim_cm: [ 1015.25 ] }
]);Tìm column tags là array chứa đúng 2 phần tử là "red", "blank" (giống =), đúng theo cả thứ tự nữa nhé
    db.inventory.find( { tags: ["red""blank"] } )


Tìm column tags là array chứa 2 phần tử là "red", "blank" 
    db.inventory.find( { tags: { $all: ["red""blank"] } } )

https://www.mongodb.com/docs/v4.2/tutorial/query-arrays/