Ở link
https://cloud.mongodb.com/v2/6229648d44cf946a3e14dbce#clusters

Nhấn nút New Project
Để tạo 1 project mớiChọn loại Clound ServiceĐặt tên cho Project


Thêm thành viên và phân quyền 


Tạo Project thành công