1. Thêm 1 row dữ liệu vào collection 
     + Chọn Collection muốn thêm dữ liệu
     + Nhấn nút Add data / Insert Document
     + Nhập Json row
     + Nếu nhập đúng, mới hiện nút Insert => thêm row thành công

[
  { "_id" : 8752"title" : "Divine Comedy""author" : "Dante""copies" : 1 },
  { "_id" : 7000"title" : "The Odyssey""author" : "Homer""copies" : 10 },
  { "_id" : 7020"title" : "Iliad""author" : "Homer""copies" : 10 },
  { "_id" : 8645"title" : "Eclogues""author" : "Dante""copies" : 2 },
  { "_id" : 8751"title" : "The Banquet""author" : "Dante""copies" : 2 }
]3. Xóa dữ liệu
    + Chọn row muốn xóa
    + Nhấn biểu tượng thùng rác => hiện ra popup xác nhận xóa
    + Chọn nút Delete

4. Sửa dữ liệu

5. Import dữ liệu vào Collection
Chọn Collection muốn import
Nhấn nút ImportImport thành công


6. Tương tự cho Inport JSON