ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                NĂM HỌC 2018 – 2019
                                                                                                MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 9
                                                                              
Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy phát biểu nội dung định luật Joule - Lenz.Viết biểu thức nêu tên, đơn vị các đại lượng trong biểu thức của định luật Joule - Lenz.

Câu 2: (1,0 điểm)


Áp dụng quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ, tên từ cực và chiều dòng điện trong  hình vẽ sau .                                           

Câu 3: (2,0 điểm)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết điện trở suất dây nicrom là 1,1.10-6 (Ω.m).

a)         Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó.

b)        Với cùng 1 loại dây dẫn có chiều dài như trên, nếu tăng tiết diện lên 5 lần thì điện trở dây dẫn thay đổi như thế nào?

Câu 4: (2,5 điểm)

Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20oC thì mất một thời gian là 14phút 35 giây.

a)      Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

b)     Mỗi ngày đun sôi 2,5 lít nước ở điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho biết giá 1kWh điện là 1800 đồng.

Câu 5: (2,5 điểm)

Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 8Ω và R2 = 4Ω mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế U = 24V không đổi giữa hai đầu đoạn  mạch  AB.

a)      Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

b)     Mắc thêm một biến trở vào mạch AB như hình vẽ. Để công suất tiêu thụ của điện trở R1 P1 = 2W thì biến trở phải có giá trị là bao nhiêu? 

--HẾT--