ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN 1

 

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 

(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: VẬT LÝ - LỚP 6

Thời  gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

ĐỀ BÀI:

 

Câu 1:(2 đ)  Người bán hàng có hai loại can 3 lít và 5 lít không có vạch chia độ, làm thế nào để người đó đong được 7lít dầu.

 

Câu 2  (2đ)Một bình chia độ ghi tới cm3 có dung tích 100cm3, chứa 70cm3 nước. Khi thả một hòn đá vào trong bình, mực nước dâng lên và tràn ra ngoài 12cm3 nước. Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

 

Câu 3(2đ) Trong tục ngữ có câu: “ Nhẹ như bấc, nặng như chì” . Nặng nhẹ ở đây chỉ đại lượng nào?

Cho biết KLR của chì là 11300kg/m3 ,của bấc ( bần)  là 100 kg/m3 .Em hãy tính khối lượng của 1 m3  chất chì và  chất bần

 

Câu 4: (2đ) Một học sinh quan sát thấy một chiếc lá rơi xuống đất tròng trành theo một đường ngoằn nghoèo. Học sinh đó khẳng định: phương của trọng lực không phải phương thẳng đứng. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

 

Câu 5 (2 đ): Tìm câu sai ,em hãy viết lại  câu có nội dung đúng

a/ Trái đất tác dụng lực đẩy lên mọi vật Lực hút của trái đất gọi là lực ma sát.

b/  Khối lượng một vật là  1kg thì trọng lượng của vật là 100N (P =m /10)

c/ Muốn đo thể tích chất lỏng ta dùng cân Rô bec val.

d/  hai lực cân bằng là hai lực mạnh yếu khác nhau,có cùng phương ,cùng chiều cùng tác dụng vào một vật.

e/ Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó bị biến dạng.Hai kết quả này có thể cùng xảy ra

f/ Đơn vị dùng để đo dộ dài chính thức nước ta là mét