Đề 22. Đại số - Chương 2 Bài 1 (2,0 điểm) Với giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất: a) y (m 5)x 2    đồng biến ? b) y (2 m)x 3    nghịch biến ? Bài 2 (7,0 điểm): Cho hai hàm số: y 2x  (d1) và y x 3    (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán. c) Xác định các hệ số a, b biết đường thẳng (d3): y = ax + b song song với (d1) và cắt (d2) tại một điểm có tung độ bằng 4. d) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d3) và trục Ox (làm tròn đến phút) Bài 3 (1,0 điểm): Cho: y = (m – 1)x + k (k  1) và y = (k + 2)x – k (k  – 2). Với giá trị nào của k thì đồ thị hai hàm số cắt nhau tại một điểm trên trục hoành ?