Đề 22. THCS Văn Lang, quận 1, TPHCM

Bài 1. (2 điểm)

Trong các số sau: 405; 287; 540; 216; 903

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2.

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5.

d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5.

Bài 2. (2,5điểm)

Tìm số tự nhiên x biết:

a) 36 ; 24 ⋮ ⋮ x x b) ( x −1 15 )⋮ và 1 60 < <x .

Bài 3. (3,5 điểm)

Cho a = 84 , b = 90 , c =132 .

a) Tìm ƯCLN (a, b, c) b) BCNN (b, c)

Bài 4. (2 điểm)

Số học sinh của một lớp từ 40 đến 50 em. Khi xếp hàng 3; hàng 4;

hàng 6 đều vừa đủ. Tìm số học sinh của lớp đó.