Đề 21.THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM

Bài 1: (3đ)

Thực hiện phép tính và phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) 5 3 3 2 11 :11 6 .2 +

b) 2000 3 0 100 4. 1 4 .2011 + +    

c) ( )

2 2 2 2 8 .2 2 .5 2 .3.11 + +

Bài 2: (3đ)

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 90 chia hết cho x

b) x chia hết cho 60 và 59 181 < <x

c) x là số nhỏ nhất khác 0 và x chia hết cho cả 12 và 18.

Bài 3: (3đ)

Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp

hàng 12, hàng 15 hay hàng 18 đều dư 3 học sinh. Tính số học sinh

khối 6 của trường.

Bài 4: (1đ)

Tìm n là số tự nhiên sao cho 24 chia hết cho (n – 1).