Đề 23. DL Quốc tế Việt Úc, quận 1, TPHCM

Câu 1: (3đ)

Thực hiện phép tính:

a) 3

345 5[36 (4 50)] − − −

b) 2 22 19 0 2.3 2 : 2 2017 + +

c) 13 4 17 50 49 2 0 3 .3 :3 2 : 2 .2 9.2011 + −

Câu 2: (2đ)

a) Tìm x biết 10⋮ x, 20⋮ x và 2 10 < <x

b) Tìm ƯCLN(96,120, 144 ) và BCNN(96, 120, 144).

Câu 3: (3đ) 

Một công ty đang chuẩn bị đi từ thiện ở một trường miền núi, phát vở, sách và bút cho từng lớp. Họ cần chia 48 tập vở, 72 bộ sách và 120 hộp bút thành nhiều phần thưởng để sao cho số tập vở, bộ sách và hộp bút ở mỗi phần là như nhau. Hỏi họ có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần? Mỗi phần bao nhiêu tập vở, bao nhiêu bộ sách và bao nhiêu hộp bút? Câu 4: (2đ) a) Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư 10. Hỏi số a có chia hết cho 3 không? Vì sao? b) Chứng tỏ rằng 2015 10 17 + chia hết cho 9.