Đề 9. Đại số - Chương 1 Bài 1 (3,5 điểm) a) So sánh: 4 5 và 5 3 b) Với giá trị nào của x thì biểu thức 5x 2  có nghĩa ? c) Giải phương trình: 2 x 6x 9 3    . Bài 2 (3,5 điểm) Tính: a) 2 2 8 3 32 4 50     b) 3 2 2 3. 3 2 2 3   c)   2 3 2 2 19 2 18    d) 8 15 30 2   Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn: 2 3 4 2 2 1 1 6 A 3 1 2 1 2 3          Bài 4 (0,5 điểm) Cho 2 2 16 2x x 9 2x x 1       . Tính 2 2 B 16 2x x 9 2x x       .