Đề 12.Đại số - Chương 1 Bài 1 (4,5 điểm): Tính: a)  44 11 . 11   b) 1 3 2 24 6 6 3   c)     2 2 3 2 1 3    d) 10 4 6 6 2 6 2     Bài 2 (3,5 điểm) a) So sánh: 1 275 5 và 2 3 b) Với giá trị nào của x thì biểu thức 2 3x  có nghĩa ? c) Giải phương trình: 2 9x 6x 1 2    . Bài 3 (2,0 điểm) Cho biểu thức: 2x 3 x 2 A x 2     , với x ≥ 0 và x  4 a) Rút gọn A rồi tìm giá trị của x để A  5. b) Tìm các giá trị của x để A 2 nhận giá trị nguyên