ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề 1. Đại số - Chương 1 Bài 1 (4,0 điểm) Tính: a) (3 2 2 3)(2 3 3 2)   b) 1 1 2013 2014 2014 2015    c)     2 2 4 10 4 10    d) 3 2 2 6 4 2 9 4 2      Bài 2 (4,0 điểm) Giải phương trình: a) 2 x 2 5x 5 0    b) x 3 1   Bài 3 (2,0 điểm) Cho: 2 x x 2x x 2(x 1) A x x 1 x x 1          , với x > 0 và x  1. a) Rút gọn A. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A