-Nhắc đến câu lệnh rẽ nhánh thì những ai đã tìm hiểu qua bất kì 1 ngôn ngữ lập trình nào cũng đã nghe qua về nó rồi đúng không?

1, if-else

Ví dụ 1:

javascript
copy
var diem = 7; if (diem > 5) { // nếu điểm lớn hơn 5 console.log("do roi!"); // thì in ra màn hình do roi! } else { // còn không console.log("truot roi!"); // thì in ra màn hình truot roi! }

-Kết quả sẽ trả về:

   do roi!

Ví dụ 2:

javascript
copy
var diem = 6.5; if (diem < 5) { console.log("yeu"); } else if (diem >= 5 && diem < 6.5) { console.log("trung binh"); } else if (diem >= 6.5 && diem < 8) { console.log("kha"); } else { console.log("Gioi"); }

-Kết quả sẽ trả về:

 kha

Ví dụ 3: cũng như ví dụ 2 nhưng chúng ta thử dưới dạng if lồng nhau nhé.

javascript
copy
var diem = 6.5; if (diem < 5) { console.log("yeu"); } else { if (diem >= 5 && diem < 6.5) { console.log("trung binh"); } else if (diem >= 6.5 && diem < 8) { console.log("kha"); } else { console.log("gioi"); } }

-Kết quả sẽ trả về:

 kha

Ví dụ 4:  Khai báo if ngắn gọn.

javascript
copy
var diem = 6.5; diem < 5 ? console.log("truot roi") : console.log("do roi");

-Kết quả sẽ trả về:

 do roi


2, Switch-case

Ví dụ 1: dùng switch-case để đọc thứ trong tuần

  • code:
javascript
copy
var now = 5; switch (now) { case 2: console.log("Thứ 2"); break; case 3: console.log("Thứ 3"); break; case 4: console.log("Thứ 4"); break; case 5: console.log("Thứ 5"); break; case 6: console.log("Thứ 6"); break; case 7: console.log("Thứ 7"); break; case 8: console.log("Chủ nhật"); break; default: console.log("Sai rồi nhé"); break; }
  • Kết qủa:
Thứ 5

3.Lời kết.

-Qua bài trên các bạn đã hiểu thêm về cấu trúc rẽ nhánh trong nodejs rồi đúng không, các bạn nhớ ôn kỹ phần này nhé vì sau này phần này sẽ được sử dụng rất nhiều đó!