1, Tổng Quan.

- Để thực hiện được chức năng này thì mọi người cần phải có các kiến thức sau:

  • module http trong node.js (link).
  • module fs trong node.js (link).
  • module formidable - Đây là một module dùng để phân tích dữ dữ liệu từ form gửi lên, đặc biệt là với tệp tin.

-Module formidable không được tích hợp sẵn vào trong node.js nên để có thể sử dụng được thì các bạn cần phải tải nó về bằng npm.

Cú Pháp:

bash
copy
npm install -s formidable

- Ứng dụng chuẩn bị xây dựng của chúng ta sẽ có cấu trúc thư mục như sau:

bash
copy
|-node_modules/ |-uploads/ |-index.html |-server.js

2, Viết code upload.

-Đầu tiên thì chúng ta cần viết code để khởi tạo server (ở đây mình sử dụng module http và cho web chạy ở port 8000).

File server.js:

javascript
copy
var http = require('http'); http.createServer(function (req, res) { //code }).listen(8000);

-Tiếp đó chúng ta cần tạo ra một file chứa code html form (ở đây mình đặt là index.html nằm cùng cấp với file server.js)

Code:

html
copy
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title>Upload file in node.js - Toidicode.com</title> <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm-8 col-sm-offset-2" style="margin-top: 50px;"> <div class="panel panel-info"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Toidicode.com</h3> </div> <div class="panel-body"> <form action="upload" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <legend>Upload file</legend> <div class="form-group"> <label for="">File</label> <input type="file" class="form-control" name="files"> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>

-Sau khi chúng ta đã tạo xong view rồi, thì việc tiếp tục chúng ta cần làm là dùng module fs để render file view đó ra trên server.

Code:

javascript
copy
var http = require('http'); var fs = require('fs'); http.createServer(function (req, res) { //xét header cho request res.writeHead('200', {'Content-Type': 'text/html'}); //Đọc file index và trả về dữ liệu fs.readFile('index.html', 'utf8', function (err, data) { //nếu nỗi thì thông báo if (err) throw err; //không lỗi thì render data res.end(data); }) }).listen(8000);

Lúc này chúng ta chạy server lên thì kết quả sẽ được như hình.-Bây giờ trên file server.js chúng ta sẽ tiếp tục require module formidable vào để viết code xử lý upload.

javascript
copy
var http = require('http'); var fs = require('fs'); var formidable = require('formidable'); http.createServer(function (req, res) { //Nếu request là uplooad và method là post if (req.url === '/upload' && req.method.toLowerCase() === 'post') { //Khởi tạo form var form = new formidable.IncomingForm(); //Thiết lập thư mục chứa file trên server form.uploadDir = "uploads/"; //xử lý upload form.parse(req, function (err, fields, file) { //path tmp trên server var path = file.files.path; //thiết lập path mới cho file var newpath = form.uploadDir + file.files.name; fs.rename(path, newpath, function (err) { if (err) throw err; res.end('Upload Thanh cong!'); }); }); return; } //xét header cho request res.writeHead('200', {'Content-Type': 'text/html'}); //Đọc file index và trả về dữ liệu fs.readFile('index.html', 'utf8', function (err, data) { //nếu nỗi thì thông báo if (err) throw err; //không lỗi thì render data res.end(data); }) }).listen(8000);

-Lúc này các bạn chạy lại server và hưởng thụ kết quả!

3, Lời kết.

-Phần này mình không nói sâu về formidable module như giới hạn dung lượng của file,... Nếu như các bạn cần thì có thể tham khảo thêm tại link