1, Module fs là gì?

-Module fs (viết tắt của file system) là một module được tích hợp sẵn trong node.js có chức năng xử lý file, thư mục trong node.js

2, Khai báo sử dụng module fs.

-Cũng giống như các module khác khi chúng ta muốn sử dụng được nó thì chúng ta cần phải require() nó.

Để require module fs chúng ta sử dụng cú pháp:

javascript
copy
require('fs');

-Module fs này chứa rất nhiều các function dùng để xử lý file và thư mục. Để xem dạnh sách các phương thức trong module các bạn chỉ cần console.log() module ra.

VD:

javascript
copy
var fs = require('fs'); console.log(fs);

3, Đọc file với module fs.

-Để đọc file với module fs chúng ta sử dụng phương thức readFile() với cú pháp:

javascript
copy
readFile('pathFile', [option], function(err, data) { // });

Trong đó:

  • pathFile là đường dẫn của file cần đọc.
  • option có thể là chuỗi hoặc mảng chứa các tùy chọn encode hay mode của file, nếu không cần cấu hình thì mọi người có thể bỏ trống.
  • err là biến chứa lỗi nếu có.
  • data là dữ liệu đọc được từ file.

VD: Mình sẽ kết hợp giữa kiến thức của bài trước và bài này để tiến hành đọc code HTML từ một file sang server để hiện thị

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một file code.html với nội dung như sau:

html
copy
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title>hv</title> <link rel="stylesheet" href=""> </head> <style type="text/css" media="screen"> h1{ color: orange; text-align: center; } </style> <body> <h1>Chào mừng bạn đã đến với website hv</h1> </body> </html>

Tiếp đó chúng ta cần tạo ra một file server.js cùng cấp với file code.html để khởi tạo server và xử lý file.

javascript
copy
// khai báo sử dụng module HTTP var http = require('http'); //Khai báo sử dụng module fs var fs = require('fs'); //Khởi tạo server chạy cổng 8000 http.createServer(function (req, res) { //định dang response head trả về res.writeHead('200', {'content-type': 'text/html'}); //đọc file code.html encode utf8 fs.readFile('code.html', 'utf8', function (err, data) { if (err) throw err; // in ra nội dung đọc được res.write(data); //kết thúc response res.end(); }); }).listen(8000);

Sau đó các bạn chạy file server lên 4, Ghi file với module fs.

-Để ghi nội dung mới vào một file thì chúng ta sử dụng phương thức writeFile() với cú pháp:

javascript
copy
wireFile('filepath', 'content' , option, callback);

Trong đó:

  • filepath là đường dẫn của file cần ghi.
  • content là nội dung mà chúng ta muốn ghi vào file.
  • option có thể là chuỗi hoặc mảng chứa các tùy chọn encode hay mode của file, nếu không cần cấu hình thì mọi người có thể bỏ trống.
  • callback là đoạn xử lý sau khi ghi file.

 VD: Ghi một nội dung vào một file mới có tên writer.html.

javascript
copy
var fs = require('fs'); var content = 'Nội dung này tôi muốn ghi vào file writer.html'; //sử dụng phương thức writeFile để ghi nội dung vào file fs.writeFile('writer.html', content, 'utf8', function (err) { //Kiểm tra nếu có lỗi thì xuất ra lỗi if (err) throw err; else //nếu không thì hiển thị nội dung ghi file thành công console.log('Ghi file thanh cong!'); });

5, Lời kết.

-Như vậy mình đã giới thiệu xong với mọi người cơ bản về module fs trong node.js